Algemene voorwaarden van Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH

Bescherming van gegevens
De in het contract vermelde persoonsgegevens, met name naam, adres, telefoonnummer, bankgegevens, die uitsluitend noodzakelijk en vereist zijn voor de uitvoering van de daaruit voortvloeiende contractuele relatie, worden verzameld op basis van wettelijke machtigingen.

Voor elk verdergaand gebruik van de persoonsgegevens en het verzamelen van aanvullende informatie is regelmatig de toestemming van de betrokkene vereist.

Toepassingsgebied
Deze voorwaarden gelden voor de levering van accommodatiediensten en voor alle andere leveringen en diensten van Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH in verband daarmee. Zij gelden op dezelfde wijze voor de terbeschikkingstelling van andere kamers, vitrines en ruimtes in met het hotel verbonden gebieden.

Naast de individuele afspraken met de zakenpartner - samenvattende term voor de gast, de klant, de organisator, de besteller, enz. - gelden de volgende algemene voorwaarden. De voorwaarden van de handelspartner maken geen deel uit van het contract, in het bijzonder niet als ze niet uitdrukkelijk door Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH worden tegengesproken.

1. contractuele relatie
De overeenkomst inzake diensten, waaronder met name de reservering van kamers, wordt voor beide partijen bindend door middel van een schriftelijke of mondelinge overeenkomst.

De reservering van kamers vormt een huurcontract. Voor onderhuur en wederverhuur alsmede voor het gebruik van hotelkamers voor andere dan residentiële doeleinden is voorafgaande schriftelijke toestemming van het hotel vereist.

Indien de reservering wordt gedaan door een derde, wordt deze derde, niettegenstaande een effectieve toestemming van de handelspartner, eveneens contractant en is hij naast de handelspartner als hoofdelijk schuldenaar aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit dit contract voortvloeien.

Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH is aansprakelijk voor zijn verplichtingen die voortvloeien uit de ontstane contractuele relatie. Op het gebied dat niet kenmerkend is voor diensten is de aansprakelijkheid echter beperkt tot opzet en grove nalatigheid (van de kant van Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH). Voor het overige wordt verwezen naar artikel 7 van de voorwaarden.

De verjaringstermijn voor alle aanspraken van de handelspartner bedraagt zes maanden.

2. diensten
Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH is verplicht de door de zakenpartner geboekte kamers beschikbaar te houden en de overeengekomen diensten te verlenen.

De zakenpartner is verplicht de geldende of overeengekomen prijzen van Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH voor de terbeschikkingstelling van de kamer en de overige door hem gebruikte diensten te betalen. Dit geldt ook voor diensten en uitgaven van Van der Valk Deutschland GmbH aan derden die door de zakenpartner zijn geregeld.

De handelspartner kan geen aanspraak maken op de terbeschikkingstelling van bepaalde kamers. Indien overeengekomen kamers of kamercategorieën niet beschikbaar zijn, is Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH verplicht zich in te spannen om een gelijkwaardige vervanging te vinden in het eigen huis of in andere panden ter plaatse.

3 Aankomst en vertrek
Geboekte kamers zijn beschikbaar vanaf 15.00 uur op de dag van aankomst en tot 12.00 uur op de dag van vertrek. De aan de zakenpartner toe te wijzen kamers worden door Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH op de dag van aankomst vastgesteld.

Tenzij een latere aankomst uitdrukkelijk is overeengekomen, heeft Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH het recht om gereserveerde, onbezette kamers na 18.00 uur aan andere partijen toe te wijzen, zonder dat de zakenpartner hieraan enige aanspraak op schadevergoeding kan ontlenen. Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH heeft in dit verband een herroepingsrecht.

Kamers met gegarandeerde reserveringen worden door Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH tot uiterlijk 22.00 uur vrijgehouden; tenzij een latere aankomst van de zakenpartner met Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH is overeengekomen.

Voorschotreserveringen worden beschouwd als gegarandeerde reserveringen. In dit geval moeten de bestelde kamers absoluut vrijgehouden worden.

Bij een later vertrek na 12.00 uur wordt de zakenpartner verzocht de receptie uiterlijk om 22.00 uur op de dag voor vertrek te informeren. Indien mogelijk wordt de kamer voor de zakenpartner vrijgehouden. Bij vertrek voor 18.00 uur is de helft van de kamerprijs verschuldigd, na 18.00 uur de volledige kamerprijs voor de dag van vertrek.

4. prijs
De prijzen worden vastgesteld overeenkomstig de prijslijst die geldt op het moment dat de diensten worden verricht. Voor zover de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde wordt geheven, is deze in de prijzen inbegrepen tegen het desbetreffende wettelijke tarief.

Voor zover belastingen en rechten worden verhoogd en/of nieuwe belastingen en rechten worden geheven op Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH, is deze gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

Indien een vaste prijs is overeengekomen en er meer dan vier maanden liggen tussen het sluiten van het contract en de levering van de dienst, behoudt Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH zich het recht voor om een redelijke prijswijziging door te voeren, waarbij Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH zich echter verplicht om de zakenpartner van de prijswijziging op de hoogte te stellen.

5. betalingsvoorwaarden
Alle facturen van Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH zijn onmiddellijk na ontvangst zonder aftrek verschuldigd.

De handelspartner is op de vervaldag zonder aanmaning in gebreke. Vanaf de datum van verzuim is Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH gerechtigd om een vertragingsrente van 5 procentpunten boven de desbetreffende basisrentevoet conform § 288 BGB in rekening te brengen. De aanspraak op een hogere schade door verzuim blijft onaangetast en wordt uitdrukkelijk voorbehouden.

Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH heeft het recht om van de zakenpartners bij hun aankomst/aankomst of vooraf door vermelding van het creditcardnummer een voorschot tot de hoogte van de te verwachten totale omzet te eisen, in ieder geval in een passend bedrag.

Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH heeft te allen tijde het recht om tussentijdse facturen uit te schrijven, die onmiddellijk na aanbieding aan de handelspartner opeisbaar worden. Indien de handelspartner na overlegging van de tussentijdse factuur in gebreke blijft, heeft Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH het recht de verblijfsovereenkomst zonder opzeggingstermijn te beëindigen.

Bij overeengekomen facturering op basis van het reserveringscontract geldt een betalingstermijn van 14 dagen vanaf de factuurdatum. De betaling geschiedt zonder aftrek en vrij van kosten.

Bij boekingen/reserveringen behoudt Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH zich bovendien het recht voor, 80% van de te verwachten omzet als aanbetaling te verlangen.

Alle betalingen zijn verschuldigd in euro's. Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH heeft het recht vreemde valuta, cheques en creditcards te weigeren. Bij afrekening per creditcard wordt een provisievergoeding van 5% op kosten en diensten van derden in rekening gebracht.

Voor aanmaningen die na het intreden van het verzuim worden verzonden, kan een aanmaningsvergoeding van € 10,00 per geval in rekening worden gebracht.

Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH behoudt zich het recht voor om bij groepsreserveringen van 10 of meer personen de reservering alleen als bevestigd te beschouwen indien bij de definitieve bestelling door de zakenpartner of na bevestiging door Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH binnen 10 dagen een aanbetaling van 20% van de geboekte diensten is gedaan of de overeengekomen/gevraagde aanbetaling op de vastgestelde datum is voldaan.

6 Terugtrekking en annulering
In geval van overmacht en andere belemmeringen waarvoor Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH niet verantwoordelijk is, in het bijzonder buiten de invloedssfeer van het hotel, behoudt het hotel zich het recht voor het contract op te zeggen zonder dat de handelspartner recht heeft op schadevergoeding.

Voor zover de handelspartner op basis van een schriftelijke overeenkomst het recht heeft gekregen om zich binnen een bepaalde periode uit het contract terug te trekken, heeft Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH van zijn kant het recht om zich gedurende deze periode uit het contract terug te trekken, indien er aanvragen van andere handelspartners zijn voor de contractueel geboekte kamers en de handelspartner geen afstand doet van zijn terugtrekkingsrecht of de reservering niet bindend bevestigt.

Indien een overeengekomen aanbetaling ook na het verstrijken van een door Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH gestelde redelijke termijn met dreiging van weigering uitblijft, heeft Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH eveneens het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken; (vgl. algemeen lid 5).

Indien de zakenpartner geen gebruik maakt van de bestelde kamer zonder Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH daarvan tijdig in kennis te stellen, blijft de zakenpartner verplicht tot betaling van de overeengekomen totaalprijs voor de eerste reisdag, inclusief de eerste overnachting, ongeacht de reden van de verhindering.Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH is te goeder trouw verplicht om kamers die niet worden gebruikt zo mogelijk aan andere gasten toe te wijzen om annuleringen te voorkomen.

Voor reserveringen en annuleringstermijnen gelden de onderstaande regels:

Voor reserveringen van Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH voor touroperators en reisbureaus geldt in het algemeen een annuleringstermijn van
30 kalenderdagen voor aanvang van de dienstverlening. Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH kan in individuele gevallen schriftelijk een andere herroepingstermijn overeenkomen.

Voor alle andere reserveringen van Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH aan de zakenpartner als individuele gast gelden de volgende annuleringstermijnen:

1 kamer - 2 dagen

2 - 5 kamers - 5 dagen

6 - 10 kamers - 14 dagen

Na afloop van de annuleringstermijn wordt de reservering omgezet in een vaste boeking.

Annuleringsverklaringen moeten schriftelijk per brief, fax of e-mail worden ingediend. De handelspartner is verantwoordelijk voor het leveren van een bewijs van ontvangst van de annuleringsverklaring.

Het staat Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH vrij een forfaitair bedrag voor de door haar geleden schade vast te stellen en door de handelspartner te laten vergoeden. De zakenpartner is dan verplicht 90% van de contractueel overeengekomen prijs te betalen voor overnachtingen met of zonder ontbijt, 70% voor halfpension en 60% voor volpension. De zakenpartner is verantwoordelijk voor het bewijs dat er geen schade is ontstaan of dat de door Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH geleden schade lager is dan het geëiste vaste bedrag.

Bovendien gelden de volgende annuleringsvoorwaarden, volgens welke de handelspartner in het algemeen de forfaitaire kosten volgens onderstaande lijst moet vergoeden.

In alle onderstaande gevallen behoudt de handelspartner zich het recht voor om een lagere schade te bewijzen en behoudt Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH zich het recht voor om een hogere schade te bewijzen. Voor zover er handelsgebruiken bestaan die in strijd zijn met deze afspraken, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat deze handelsgebruiken niet gelden tussen de contractpartners.

Annuleringsdag/kalenderdag voor de dienstverlening Claim van het Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH
tot 60 dagen voor aankomst kosteloos
tot 30 dagen voor aankomst kosteloos, indien minder dan 50% van de deelnemers aan de groep heeft afgezegd
tot 21 dagen voor aankomst Berekening van de totale prijs van de eerste reisdag incl. de eerste overnachting en 35% voor de verdere dagen indien de geboekte dienst niet anders kan worden verkocht
7-21 voor aankomst Berekening van de totale prijs van de eerste reisdag incl. de eerste overnachting en 60% voor de verdere dagen indien de geboekte dienst niet anders kan worden verkocht
minder dan 7 dagen voor aankomst volledige totaalprijs van de eerste reisdag incl. overnachting en 80% voor de verdere dagen indien de geboekte dienst niet wordt doorverkocht

Elk gebruik door de handelspartner en/of zijn gasten dat afwijkt van de overeenkomst tussen de contractanten geeft Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH het recht om de contractuele relatie zonder opzegtermijn te beëindigen (onmiddellijke terugtrekking), zonder dat dit de aanspraak van Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH op de overeengekomen vergoeding/vergoeding vermindert.


6.1 Beurs
Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH verwijst naar haar afzonderlijke voorwaarden voor boekingen tijdens de periode van de hieronder vermelde beurzen.

In het bijzonder is Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH in het algemeen gerechtigd om voor boekingen tijdens de periode van onderstaande beurzen een aanbetaling te vragen om de boeking veilig te stellen.

Bovendien gelden in het algemeen de volgende annuleringstermijnen (1-4 kamers):

Voor de vakbeurs Domotex is annulering tot 28 dagen voor aankomst kosteloos mogelijk.

Voor alle onderstaande beurzen geldt dat tot 42 dagen voor aankomst kosteloos geannuleerd kan worden:

Hannover Messe/CeMat,

LIGNA,

Interschutz - De Rode Haan,

EMO,

IAA Bedrijfsvoertuigen,

EuroBlech,

EuroTier,

Agritechnica.

Indien in het individuele contract voorwaarden zijn opgenomen die hiervan afwijken, worden deze in de periode van de door Deutsche Messe AG Hannover vastgestelde vakbeurzen vervangen door de bovengenoemde regelingen.

6.2 Groepen
Groepen: Voor boekingen van 5 of meer kamers gelden in het algemeen aparte regelingen en extra kosten.

Het is noodzakelijk Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH te raadplegen.

Als u vragen of verzoeken heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op +49 (0) 5121 300 600.

7 Aansprakelijkheid
De handelspartners van Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH evenals de gast als zodanig of als gastheer zijn jegens Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH volledig aansprakelijk voor schade die door henzelf of hun gasten wordt veroorzaakt, ongeacht of zij zelf voor de schade verantwoordelijk zijn.

verantwoordelijk zijn. In dit opzicht vormt ook het gebruik in strijd met de contractuele bepaling een schadeoorzaak waarvan het rechtsgevolg definitief wordt vastgesteld volgens artikel 7.

Indien Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH door overmacht of staking bij de uitvoering van haar diensten wordt gehinderd, kan daaruit geen aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens de handelspartner worden afgeleid. Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH is echter jegens de zakenpartner verplicht om redelijke inspanningen te leveren om elders gelijkwaardige diensten te verkrijgen.

Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH is tegenover de handelspartner aansprakelijk volgens de bepalingen van §§ 701 ff. BGB (DUITS BURGERLIJK WETBOEK). Er wordt uitdrukkelijk verwezen naar de inhoud van deze bepalingen, in het bijzonder met betrekking tot de verplichtingen van de handelspartner en de respectievelijke aansprakelijkheidsniveaus.

Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH spant zich in voor de stipte uitvoering van wekopdrachten, de tijdige en correcte verzending van berichten en de levering van alle soorten goederen. Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele misverstanden of fouten.

Gevonden voorwerpen worden alleen op verzoek en voor rekening en risico van de zakenpartner toegezonden. Indien een verzoek niet met een telefoontje van de zakenpartner wordt gedaan, worden de verloren voorwerpen na een bewaartermijn van een jaar aan de vinder overhandigd.

Gevonden creditcards worden in twee stukken gebroken en doorgestuurd naar de desbetreffende creditcardmaatschappij. Bij zakenpartners die zich nog in het hotel- en restaurantcomplex van Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH bevinden, wordt de kaart veiliggesteld en de zakenpartner over de vondst geïnformeerd. Als de zakenpartner al vertrokken is, wordt de kaart gedurende een redelijke tijd, maar niet langer dan 24 uur bewaard. Daarna wordt de kaart behandeld als een gevonden creditcard (zie hierboven).

Zaken die door Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH in bewaring zijn genomen en waarvoor een bagagebewijs is afgegeven, worden na een periode van een jaar, waarbinnen de zaken niet zijn afgehaald, als verloren beschouwd en dienovereenkomstig behandeld.

Aanspraken van de zakenpartner of de persoon die de voorwerpen aan Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH in bewaring heeft gegeven, kunnen niet worden vastgesteld op basis van de overeenkomstige behandeling als verloren voorwerpen. In dit opzicht is Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH niet aansprakelijk.

Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH wijst er uitdrukkelijk op dat bij het gebruik van de parkeerplaats Marktgarage Hildesheim niet haar voorwaarden, maar die van de Hildesheimer Parkhausgesellschaft mbH van toepassing zijn. In dit opzicht is elke aansprakelijkheid van Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH voor daar geparkeerde voertuigen, in het bijzonder diefstal en beschadiging daarvan, diefstal daaruit alsmede persoonlijk letsel uitgesloten.

8. speciale instructies voor evenementen
De organisator moet als zakenpartner van Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH op eigen initiatief en op eigen kosten tijdig alle officiële vergunningen/toestemmingen verkrijgen die voor de organisatie van het evenement noodzakelijk zijn. Het is de plicht van de organisator om de op deze vergunningen/toestemmingen volgende voorwaarden na te leven en alle andere publiekrechtelijke voorschriften in verband met het evenement in acht te nemen.

De organisator is verplicht lijsten van alle deelnemers aan het evenement te verstrekken tot 14 dagen voor hun aankomst. Anders kan Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH het goede verloop van het evenement niet garanderen. Deze beperking is van overeenkomstige toepassing indien het aantal deelnemers groter is dan overeengekomen. In dat geval behoudt Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH zich het recht voor om beperkingen op te leggen wegens onvoldoende ruimte- of kamercapaciteit in het hotel, het restaurant en/of het evenemententerrein.

Krantenadvertenties, openbare of politieke uitnodigingen en verkoopevenementen vereisen de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH. Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH heeft het recht het evenement te annuleren indien de publicatie de wezenlijke belangen van Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH, maar ook de belangen van de gehele Van der Valk Hotel Group schaadt, of indien Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH redelijke gronden heeft om aan te nemen dat het evenement de goede gang van zaken in het bedrijf, de veiligheid of de reputatie van het hotel of de onderneming, met inbegrip van andere zakenpartners en gasten, in gevaar dreigt te brengen. Zelfs ernstige bezorgdheid rechtvaardigt het recht van Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH om het evenement te annuleren. De zakenpartner of organisator kan hierdoor geen aanspraak maken op schadevergoeding.

Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de zaal te wijzigen, voor zover dit voor de organisator redelijk is, rekening houdend met zijn belangen.

Voor zover Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH voor de Organisator technische of andere apparatuur van derden betrekt, handelt zij namens en voor rekening van de Organisator of de zakenpartner. De organisator of handelspartner is aansprakelijk voor de zorgvuldige behandeling en de correcte teruggave van deze apparatuur. Hij/zij vrijwaart Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van deze voorzieningen of de bijbehorende zakelijke dienstverlening.

De volgende annuleringstermijnen moeten in acht worden genomen:

Kosteloze annulering van de gehele of gedeeltelijke boeking is mogelijk voor:
- groepen tot 30 personen - tot 30 dagen voor aanvang van het evenement
- groepen tot 50 personen - tot 45 dagen voor aanvang van het evenement
- groepen tot 100 personen - tot 60 dagen voor aanvang van het evenement
- groepen van 101 personen of meer - tot 90 dagen voor aanvang van het evenement

Voor individuele of volledige annuleringen op korte termijn worden de volgende kosten in rekening gebracht:

tot 29 dagen voor het evenement Berekening huur/omzetgarantie, plus compensatie van 35% van de gederfde omzet (congres plat tarief/eten/zaal); indien dit nog niet specifiek is vastgesteld, geldt minimum menuprijs banket x personen.
tot 21 dagen voor het evenement Berekening huur/omzetgarantie, plus compensatie van 50% van de gederfde omzet (congres plat tarief/eten/zaal); indien dit nog niet specifiek is vastgesteld, geldt minimum menuprijs banket x personen.
tot 15 dagen voor het evenement Berekening huur/omzetgarantie, plus compensatie van 66% van de gederfde omzet (congres plat tarief/eten/zaal); indien dit nog niet specifiek is vastgesteld, geldt minimum menuprijs banket x personen.
tot 8 dagen voor het evenement Berekening huur/omzetgarantie, plus compensatie van 80% van de gederfde omzet (congres plat tarief/eten/zaal); indien dit nog niet specifiek is vastgesteld, geldt minimum menuprijs banket x personen.
minder dan 3 dagen voor het evenement Berekening huur/omzetgarantie, plus compensatie van 90% van de gederfde omzet (congres plat tarief/eten/zaal); indien dit nog niet specifiek is vastgesteld, geldt minimum menuprijs banket x personen.

De groepsgrootte wordt bepaald door het geregistreerde aantal deelnemers op het moment van de vaste boeking.

Indien minder dan het door de zakenpartner opgegeven aantal deelnemers verschijnt, wordt de prijs niettemin bepaald aan de hand van het werkelijk opgegeven aantal deelnemers, althans aan de hand van het overeengekomen aantal deelnemers. Indien het aantal deelnemers groter is dan het overeengekomen aantal deelnemers, geschiedt de facturering op basis van het werkelijke aantal deelnemers.

Bij een afwijking van het aantal deelnemers - met 10% of meer - is Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH gerechtigd de prijzen opnieuw vast te stellen. In overeenstemming met het gewijzigde aantal deelnemers heeft Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH ook het recht andere zalen voor het houden van het evenement toe te wijzen; tenzij dit voor de organisator onredelijk is.

Indien de overeengekomen begin- en eindtijden van het evenement worden gewijzigd, is Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH gerechtigd extra kosten in rekening te brengen voor de paraatheid.

De organisator is verantwoordelijk voor het bewijzen van een geringere schade, Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH behoudt zich het recht voor een grotere schade te bewijzen.

De zakenpartner of organisator mag alleen met voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH eten en drinken meebrengen en aan de deelnemers ter beschikking stellen. In dit geval worden echter servicekosten in rekening gebracht.

Bij evenementen die na middernacht doorgaan, kan Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH, tenzij anders overeengekomen, op basis van gespecificeerde bonnen factureren; tenzij de overeengekomen vergoeding al rekening houdt met een periode na middernacht.

Speciale diensten die door de annulering nutteloos worden, worden in ieder geval vergoed.

De zakenpartner of organisator is aansprakelijk voor verliezen of schade die door hemzelf, zijn werknemers, ander hulppersoneel en door de deelnemers aan het evenement worden veroorzaakt en moet dienovereenkomstig schadevergoeding betalen. Het is de verantwoordelijkheid van de zakenpartner of organisator om een passende verzekering af te sluiten en het bewijs hiervan op verzoek aan Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH te overleggen.

Om schade te voorkomen is het aanbrengen van decoratiemateriaal of andere voorwerpen alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH.

Indien de rechten van derden, bijv. auteursrechten, bij de organisatie van evenementen worden aangetast, is de organisator verplicht op eigen kosten vóór het evenement de desbetreffende vergunningen te verkrijgen en eventuele vergoedingen en kosten (GEMA etc.) rechtstreeks aan de aanvragende instantie te betalen. Mochten er desondanks claims tegen Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH worden ingediend, dan vrijwaart de zakenpartner of de organisator Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH tegen de eisers.

9. Algemeen
Van der Valk Hotel Hildesheim heeft uitsluitend rookvrije kamers. Het is daarom verboden om zowel in de openbare ruimtes als in deze hotelkamers te roken. We hebben een aparte locatie ingericht waar gasten kunnen roken. Het gebruik van cannabis is zowel in deze ruimtes als in het hele gebouw verboden. In geval van overtreding heeft het hotel het recht om een vergoeding van €150,00 te eisen van de gast als schadevergoeding voor de apart gemaakte schoonmaakkosten, inclusief eventuele verlies aan inkomsten door het niet kunnen verhuren van de kamer. Dit bedrag aan schadevergoeding kan hoger of lager zijn als het hotel een hogere of de gast een lagere schade aantoont. Bij overtreding heeft het hotel tevens het recht om de gast de toegang tot het hotel te wijgeren. Eventueel gemaakte kosten worden hierbij niet vergoed. 

Het gebruik of de vermelding van de naam van het bedrijf en de aangesloten bedrijfsonderdelen, met name de Van der Valk Deutschland GmbH, in verband met promotionele activiteiten van de zakenpartner vereist schriftelijke toestemming van de directie.

Voor externe diensten die worden bemiddeld of in rekening worden gebracht door de Van der Valk Deutschland GmbH, wordt een toeslag in rekening gebracht. Dit schept echter geen aansprakelijkheid van de Van der Valk Deutschland GmbH voor de diensten van derden.

Inkomende berichten, post- en goederenzendingen voor zakenpartners en hun gasten worden met de gebruikelijke zorg behandeld. De Van der Valk Deutschland GmbH neemt de opslag, bezorging/overhandiging en op uitdrukkelijk verzoek ook de doorzending ervan op zich. Elke aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van ontvangen berichten, post- en goederenzendingen, inclusief vertragingen in de bezorging of doorzending, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De kosten van bezorging en doorzending worden in rekening gebracht bij de zakenpartner of gast.

Als onderdeel van haar diensten biedt de Van der Valk Deutschland GmbH alleen gratis vervoer van personen en bagage aan op verzoek en onder voorbehoud van beschikbaarheid. De aansprakelijkheid voor persoonlijke en materiële schade is beperkt tot de verplichtingen uit hoofde van de wettelijke motorrijtuigenverzekering. Aansprakelijkheid voor verlies van bagage en transportvertragingen is volledig uitgesloten. De Van der Valk Deutschland GmbH behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor om tegen betaling transportdiensten aan te bieden, zoals bagageservice, shuttleservice, enz.

Huisdieren zijn niet toegestaan in het hotel. (Uitzondering: therapie- en blindengeleidehonden; bewijs vereist) Bij niet-naleving zal het Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH een schoonmaaktoeslag van €50,00 per dag en per hond in rekening brengen.

Prostitution en mensenhandel zijn verboden en worden gemeld door Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH.

10. Clausule van nietigheid
Indien bepaalde bepalingen van de Van der Valk Deutschland GmbH en haar zakenpartner in het geldige contract en/of de bovenstaande algemene voorwaarden, of delen daarvan, ongeldig of niet-uitvoerbaar zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen of delen van de bepalingen, evenals het contract en de voorwaarden als geheel. De ongeldige of niet-uitvoerbare bepalingen moeten door de partijen worden vervangen door geldige en uitvoerbare bepalingen die zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige of niet-uitvoerbare bepalingen en het economische doel van de partijen met de ongeldige of niet-uitvoerbare bepalingen dienen. Hetzelfde geldt in geval van een onbedoelde regelingslacune.

11. Aanvullende overeenkomsten
Afwijkingen van het contract dat is gesloten tussen de partijen, evenals aanvullende overeenkomsten, zijn niet tussen de partijen overeengekomen, tenzij schriftelijk vastgelegd.

12. Rechtsgebied
Het rechtsgebied is de plaats van vestiging in Hildesheim, dat tevens de plaats van uitvoering en nakoming is van Van der Valk Hildesheim GmbH. Afwijkende bepalingen van de zakenpartner op basis van hun voorwaarden zijn uitdrukkelijk uitgesloten door de bovenstaande voorwaarden van Van der Valk Hildesheim GmbH.

Versie augustus 2022